Tyck till

Publikationer

Här hittar du Betaniastiftelsens publikationer inom området existentiellt stöd.

Musik som berör

Musik som berör – ett redskap i vård och omsorg är ett inspirationshäfte med betraktelser från ett demensboende där omsorgspersonal använder musik som en del av det vardagliga arbetet. Författare Ewa Karlsson Sjölander hämtar ur sin långa erfarenhet som undersköterska konkreta exempel på hur vi kan se hela människan och finna vägar till välbefinnande med musiken som redskap. Med materialet vill vi inspirera till en ökad närvaro av musik i omsorgen och bidra till en god arbetsmiljö och ett ökat välbefinnande för såväl brukare som personal och närstående.

Musik som berör gavs ut för första gången 2001. Nu ger vi ut en ny version med bilder tagna från Johannesgården Stora Sköndal i Stockholm.

Till dig som är närstående

Är du närstående till någon som befinner sig i livets slutskede? Eller arbetar du inom vård och omsorg där du möter anhöriga? Trots att bot inte är möjlig finns det mycket man kan göra för att den som är sjuk, och du som är närstående, ska ha det så bra som det går i den situation som råder.

Vård i livets slut, palliativ vård, handlar om att skapa ett rum i vilket man kan leva, lindrad från eventuella symtom, och med värdighet, till dess det är dags att lämna det här livet. I det här häftet beskrivs vad som händer i kroppen under livets sista tid men också vilket stöd man kan och har rätt att få som närstående.

Nu finns informationshäftet översatt till: engelska, finska, arabiska, dari, farsi, somaliska, tyska, franska och spanska. Under 2020 släpper vi ytterligare även översättningar; på norska, danska, isländska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Lyssna på materialet

Till dig som är närstående

      Till dig som är närstående

Existentiellt stöd i livets slut

”Vad är att ge existentiellt stöd egentligen? Vi kanske borde våga tala om de här frågorna oftare, men det är svårt att veta vad man skall säga. Alla vill inte samtala heller. Människor är ju så olika. Samtidigt visar forskningen att existentiellt stöd är minst lika viktigt som lindring av fysiska symtom i livets slutskede.”

Texterna om existentiellt stöd är hämtade ur Palliationspraktikan, Betaniastiftelsens utbildningsmaterial om palliativ vård, baserat på Socialstyrelsens kunskapsstöd, nationella riktlinjer och fakta från Svenska Palliativregistret. Materialet innehåller den grundläggande kunskap som ett vårdteam behöver för att kunna utföra god palliativ vård. Ordet palliativ kommer från det latinska ordet för mantel – att skyla över symtom, lindra den, som om man lade en mantel eller kappa över. Eller att erbjuda något att svepa in den sjuke i, för värme och omtanke.

Utbildningsmaterialet i sin helhet finner du på Palliationsakademin.se.

Lyssna på materialet

Existentiellt stöd i livets slut

      Kapitel sju: Existentiellt stöd

Reflekterande texter om livets sista tid

”Men just nu vill hon bara blunda och njuta av stunden. Mjukborste genom hår som glesnat. En glänta att vila i.”

Författaren Karin Thunberg fångar i några fördjupande texter olika aspekter av vård i livets slut. Här finns även fallbeskrivningar med reflektions- och diskussionsfrågor, framtagna av Johan Sundelöf, läkare och specialist i palliativ medicin, tillika programchef vid Betaniastiftelsen. Materialet kan användas för att reflektera över och diskutera hur god vård i livets slutskede kan bedrivas när behovet uppstår, men texterna kan också läsas fristående för att ge hopp och mening i en svår tid, till exempel genom kapitlen om Orden, Gläntorna, Hoppet, Att tala med barn, och Maten som omtanke.

Reflekterande texter om livets sista tid

Lyssna på materialet

Reflekterande texter om livets sista tid

      Del 1: Orden
      Del 2: Maten som omtanke
      Del 3: Samtal och möten
      Den 4: Att arbeta tillsammans
      Del 5: Närstående
      Del 6: Gläntorna
      Del 7: Kärnan förblir intakt
      Del 8: Olika rum
      Del 9: Att tala med barn
      Del 10: Händer
      Del 11: Hoppet
      Epilog: Att lämna för sista gången

Digital kulturarena som resurs i vård och omsorg

Kungliga Musikhögskolan har, på initiativ av Betaniastiftelsen samt med stöd från Geriatriska fonden, gjort en pilotstudie om möjligheter och hinder för Kulturarenan i omsorgen.

Kulturarenan är en digital samlingsplats för kultur online, riktad till alla som inte kan ta sig till scenerna. Tjänsten drivs av Betaniastiftelsen som ett redskap för att låta konst och kultur ta plats inom e-hälsa.

Rapporten, skriven av Ingrid Hammarlund senior lektor på Kungliga Musikhögskolan, utgör en bra grund för att identifiera utbildningsbehov inom vård och omsorg gällande kultur och hälsa samt existentiella frågor och välbefinnande kopplat till digital kulturtillgång.

I intervjuerna som gjorts för studien framträder intresse för den stimulans som Kulturarenan kan tillföra vården ur ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv och som meningsfull resurs för reflektion över den existentiella dimensionen i vård och omsorgsarbetet. Resultatet diskuteras både ur ett omvårdnadsperspektiv, existentiellt hälsoperspektiv och ett kultur- och kunskapsperspektiv.

Det kreativa uttrycket som kraftkälla

Ett kunskapsmaterial om att möta tecken på psykisk ohälsa. Materialet vänder sig till ledare inom kreativ verksamhet. Fokus är på skapandets terapeutiska potential för välmåendet och på hur man som ledare kan bemöta psykisk ohälsa i yrkesrollen.

Skapande verksamhet kan fungera som läkande och är ibland det enda sättet att uttrycka sig på. Att hitta vägar att säga det som kanske inte kan sägas med ord har en väsentlig betydelse för den psykiska hälsan. Därför är det också viktigt för ledare att kunna och orka axla ansvaret, samt att ha verktyg när en person behöver hjälp.

Materialet bygger på erfarenheterna av Express Yourself with Art – ett projekt av Betaniastiftelsen och Kulturhuset Stadsteatern, genom Lava och Forum/Debatt, bestående av konstnärliga workshops för nyanlända ungdomar, under ledning av konstnären och konstpedagogen Ashraf Atraqchi och med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Materialet är framtaget av asylpsykologen Minna Forsell, på uppdrag av Betaniastiftelsen i sam¬verkan med Kulturhuset Stadsteatern/Lava och Studieförbundet Bilda. Materialet har kommenterats även av sakkunniga vid BUP Asylpsykiatriska enhet samt Transkulturellt centrum/Stockholms läns landsting.

Det kreativa uttrycket som kraftkälla är gratis att ladda ner och sprida.